ILearn2Main Banner
Untitled Document

Den globala konkurrensen, som inom tillverkningsindustrin kännetecknas av såväl ett teknologiskt tryck och marknadens sug, som en snabb teknisk utveckling och kundernas ökande krav, innebär avsevärda utmaningar för ledningen och den tekniska personalen i industrin. Moderna företag har inte råd med att undervärdera sina resurser i form av anläggningar och personal. Bl. a. strävar man efter maximal produktion och kvalitet från sina anläggningar, genom rätt nyttjande av de personella resurserna, samtidigt som säkerhetskraven tillgodoses. Anläggningarnas livstidskostnad skall hållas nere, och samtidigt skall upprätthållas rätt driftsäkerhet och en rätt anpassad intern logistik. Sådana mål kan endast uppnås om produktionen kan upprätthällas genom rätt utbildad personal.

Projektet iLearn2Main söker förbättra kompetensen och anställningsbarheten för personal involverad i ledning av underhåll genom rätt yrkesutbildning. Genom att tillhandahålla sådan utbildning syftar projektet till att:

  • förbättra metoder för att öka livslängden och produktkvalitén hos produktionsanläggningarna
  • förbättra metoder för att motverka produktionsavbrott och öka verksamhetens effektivitet
  • förbättra metoder för att uppnå miljö- och säkerhetskraven
  • öka anläggningens totala kostnadseffektivitet

För att uppnå dessa mål tillhandahåller iLearn2Main e-utbildningsteknik för att skapa effektiv kompetens inom underhållsledning.
iLearn2Main erbjuder:

  • Elevanpassat utbildningssystem
  • En metod för kompetensanalys
  • Hjälpmedel för utbildning inom underhållsledning som är baserat på de krav som fastställts av EFNMS, European federation of National Maintenance Societies
  • En utbildningsplan, som innehåller för ändamålet anpassade kursdelar
  • Ett hjälpmedel för utvärdering av kompetens inom underhållsledning
  • En användaranpassad utbildningsmöjlighet med avseende på användarnas behov, bakgrund och roller